Trafiksäkerhetspolicy

Företaget strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av våra 
anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten. 

Vi har därför fastställt följande trafiksäkerhetspolicy för verksamheten:
 

Företaget ska

• Varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, gå igenom verksamheten 
  och inventera och identifiera de risker som våra anställda utsätts för vid resor i tjänsten. 
  Alla risker skall bedömas utefter allvarlighetsgrad.
• Varje år gå igenom trafiksäkerhetspolicyn och vid behov uppdatera denna.
• Se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning 
  som krävs för att följa policyn. 
• Minst en gång per år, eller då andra skäl finns, följa upp att medarbetare till alla 
  delar lever upp till den gällande policyn. Kontroll av körjournaler, tillbuds- och olycksrapportering etc. är exempel på vad ska ingå i uppföljningen.
• Beträffande alkohol och droger, se separat drogpolicy.
• Följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss ajour om nya lagar och förordningar.
 

Våra anställda ska

• Ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.
• Alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Den som intar trafikfarliga läkemedel
  eller annan medicin som kan ge dåsighet och annan symtom som äventyrar trafiksäkerheten 
  får under inga omständigheter framföra företagets fordon, utan ska omedelbart underrätta 
  sin närmaste chef om sin medicinering.
• Vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning.
• Vid arbete på eller vid väg bära varselväst.
• Den fordonsansvarige skall utföra daglig tillsyn av fordonet. 
  Kontrollen innefattar före, under och efter körning. Om det vid den dagliga tillsynen 
  visar sig att brister uppkommit, skall dessa direkt åtgärdas.
• Innan körningen påbörjas ha övervägt påverkan av externa faktorer på tidsplanering och vägval. 
  Tillräcklig tid ska avsättas för raster, trafikproblem, mörkerkörning och problem 
  orsakade av dålig väderlek.
• Alltid använda bilbältet.
• Alltid följa gällande hastighetsbegränsning.
• Genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken.
• Alltid tillämpa 3-sekundersregeln; dvs. alltid hålla ett minsta avstånd till 
  framförvarande fordon om tre sekunder.
• Alltid lasta rätt enligt gällande förordningar. Överlast och lastning på fel sätt 
  får aldrig förekomma.
• Alltid säkra lasten enligt gällande förordningar.
• Till närmaste chef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt.
• Alltid följa de regler som ges vid terminaler eller på andra ställen där vi vistas. 
  (Samordningsansvar)
 
 

Våra fordon

 

Personbilar

• Ha en tjänstevikt över 1 000 kg.
• Ha trepunktsbälte på alla platser.
• Ha bältespåminnare som signalerar ljud och ljus om bältet inte används när motor är påslagen.
• Ha bältessträckare.
• Ha nackskydd på alla platser.
• Ha en säkerhetsutrustning som minst omfattar varselväst och ficklampa.
• Genomgå service och underhåll enligt fordonsleverantörens instruktioner.
• Ha däck som har ett mönsterdjup som är lagstadgat.
• Ha däck som inte är mer än fem år gamla. Detta gäller såväl sommar- som vinterdäck.
 

Lätta lastbilar samt tunga fordon

• Ha bältespåminnare som signalerar ljud och ljus om bältet inte används när motor är påslagen.
• Ha en optimal lastsäkringsutrustning för fordonstypen.
• Ha en säkerhetsutrustning som minst omfattar varselväst och ficklampa.
• Genomgå service och underhåll enligt fordonsleverantörens instruktioner.
• Ha däck som har ett mönsterdjup som är lagstadgat. 
  Detta gäller även boogiens ytterdäck och reservdäck. 
  Regummerade däck får inte monteras på framaxel.

Övrigt

• Vår transportledning ska alltid planera transporterna så att vi inte vid något tillfälle 
  bryter mot gällande lagstiftning. De ska också ta hänsyn till påverkan av externa faktorer 
  på tidsplanering och vägval. Tillräcklig tid ska i planeringen avsättas för raster, 
  trafikproblem, mörkerkörning och problem orsakade av dålig väderlek.
• Vi utför aldrig uppdrag på ett sådant sätt att det kan leda till att vi bryter mot 
  gällande lagstiftning och/eller vår policy.
 

Transporter med egen bil i tjänsten

• För att eget fordon ska få användas i tjänsten ska det uppfyllas samtliga punkter 
  under rubriken ”personbilar” ovan.
 

Hyrbil

• De bilar vi hyr skall uppfylla samtliga punkter under rubriken ”personbilar” ovan